Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN OMROEP BRABANT
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Omroep Brabant te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en acties.

Aanbieder
Stichting Regionale Omroep Brabant
Postbus 108
5600 AC  Eindhoven
040-2949494
info@omroepbrabant.nl

Deelname
Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien de te winnen prijs een reis betreft, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum).

Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

Deelnamekosten
Indien aan deelname meer communicatiekosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier dan zullen deze kosten bij de specifieke actie vermeld worden. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Omroep Brabant of voor rekening van de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

Prijzen
Een prijs die je bij Omroep Brabant wint, wordt door Omroep Brabant, een adverteerder, sponsor of andere partij ter beschikking gesteld. De afhandeling van het verzenden van de prijs gebeurt normaal gesproken door Omroep Brabant, maar Omroep Brabant kan er ook voor kiezen de gewonnen prijs rechtstreeks door de adverteerder/sponsor aan je te laten verzenden. Dit wordt dan aan je kenbaar gemaakt. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Omroep Brabant stem je ermee in dat jouw naam, adres en telefoonnummer ter beschikking worden gesteld aan de adverteerder/sponsor als je een prijs wint en Omroep Brabant kiest voor rechtstreekse toezending van de prijs door de adverteerder/sponsor. Gewonnen prijzen worden in beginsel binnen een termijn van zes weken opgestuurd. Bij vertraging spant Omroep Brabant zich in om de winnaar hierover te informeren.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige evenementen, kan er bij afgelasting géén aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Omroep Brabant is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie over een prijs. Omroep Brabant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen of nalaten van TNT of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies, niet achterlaten aanbiedingsbericht, overhandiging aan een derde).  

Aansprakelijkheid
Omroep Brabant sluit alle aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade, daaronder in begrepen, doch niet uitsluitend, materiële en immateriële schade, vermogensschade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.

Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door SROB. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Bepaling van de winnaars
Er vindt per actie één trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal verder worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen, wat de waarde van de prijzen zijn, hoe de prijswinnaars worden aangewezen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden. Trekkingen vinden uiterlijk 3 maanden na het einde van een actie plaats. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Indien de bekendmaking van de prijswinnaars(s) tijdens de uitzending zal plaatsvinden, wat bij de betreffende actie zal worden vermeld, dan zal de deelnemer worden verzocht een telefoonnummer op te geven waarop hij/zij op de dag van de bekendmaking bereikbaar is. De winnaar zal tijdens de uitzending op dit nummer gebeld worden en zal in de uitzending op de hoogte gebracht worden van de gewonnen prijs. Indien geen nummer wordt opgegeven, of indien de deelnemer niet bereikbaar blijkt zal de deelname komen te vervallen en zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

Medewerking deelnemers
Prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Deelnemer verleent Omroep Brabant door deelname onherroepelijk toestemming om zijn deze foto- of filmopnamen en opnamen van interviews onbeperkt openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Omroep Brabant is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Deelnemer verleent Omroep Brabant toestemming om met gebruikmaking van dit databestand deelnemers op de hoogte te houden van zijn activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. Omroep Brabant zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve wanneer Omroep Brabant ervoor kiest een gewonnen prijs rechtstreeks door de adverteerder/sponsor aan de deelnemer te laten verzenden. In dat geval zullen aan de adverteerder/sponsor alleen de gegevens worden verstrekt die nodig zijn voor de rechtstreekse toezending van de prijs en zal Omroep Brabant bij de adverteerder/sponsor bedingen dat de gegevens niet voor enig ander doel worden gebruikt.

Uitsluiting deelname
Na het winnen van een prijs in een actie van Omroep Brabant is de winnaar vervolgens gedurende een periode van vier maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe acties van Omroep Brabant waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

Medewerkers van Omroep Brabant en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname.

Omroep Brabant behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Omroep Brabant is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Gedragscode Promotionele Kansspelen
Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachten
Klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:

Stichting Regionale Omroep Brabant
Postbus 108
5600 AC  Eindhoven
040-2949494
info@omroepbrabant.nl

Omroep Brabant kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Omroep Brabant aanvaard je dit volledige reglement en de gewijzigde versies daarvan. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.