Algemene Voorwaarden Omroep Brabant


1. Toepasselijkheid


Tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van alle websites en apps van Omroep Brabant. Onder websites vallen: www.omroepbrabant.nl, www.ikbeneenbrabander.nl, www.omroepbrabantreclame.nl, www.werkenbijomroepbrabant.nl, bijbehorende applicaties en de RTV-producties. De Algemene Voorwaarden hebben eveneens betrekking op deelname aan prijsvragen, acties, promotionele kansspelen, alsook op alle diensten die door of namens Omroep Brabant geleverd worden.

Door gebruik te maken van de website van Omroep Brabant aanvaard je deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt ook voor het gebruik van alle andere aan Omroep Brabant afgeleide websites, apps en social-mediakanalen, alsmede voor deelname aan spelacties of prijsvragen van Omroep Brabant (hierna te noemen: “Diensten”). Per prijsvraag behoudt Omroep Brabant zich het recht om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren.

2. Diensten van derden – Privacy


Indien er verwezen wordt naar of gebruik wordt gemaakt van diensten van derden kunnen er (algemene en/of gebruiks-)voorwaarden, privacy- en/of cookieverklaringen van de betreffende derden van toepassing zijn. Omroep Brabant verwijst dan ook naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites en apps daarover geven. De voorwaarden en verklaringen van deze partijen kunnen regelmatig wijzigen. Omroep Brabant heeft daar geen invloed op. Het is dan ook raadzaam om regelmatig de voorwaarden en verklaringen van deze partijen te lezen.

Ingeval je, in welke vorm dan ook, persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en/of e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om de Privacyverklaring goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, onze Privacyverklaring voorgaat.

3. Bijdragen van gebruikers


Bij gebruik van Diensten van Omroep Brabant verwachten wij dat jij je verantwoordelijk en zorgvuldig opstelt, zoals van een gebruiker verwacht mag worden. Dit betekent dat je andere gebruiker(s) of Omroep Brabant niet hindert of schade toebrengt, bijvoorbeeld door uitingen van racistische of anderszins kwetsende, aanstootgevende of grove aard te verspreiden via (een onderdeel van) onze Diensten. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers via onze Diensten worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruiker geplaatst en zijn niet van Omroep Brabant. Omroep Brabant is dan ook in geen geval aansprakelijk voor de reacties van gebruikers. Bijkomstig garandeer je, als gebruiker van een Dienst, dat je in geen geval schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van Omroep Brabant.

Bij het aanleveren van informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content (hierna te noemen: “Bijdrage”) via onze Diensten garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Hieronder valt ook te verstaan auteurs- en merkenrechten. In het geval dat je Bijdrage van een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeer je ons dat je voor zover nodig toestemming van deze derde hebt. Je vrijwaart Omroep Brabant voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren en/of plaatsen van een Bijdrage.

Door een reactie te plaatsen op of middels een van de Diensten van Omroep Brabant geef je Omroep Brabant onbeperkt toestemming de Bijdrage te publiceren en op te slaan in (elektronische) databanken of bestanden.

Het is voor ons niet mogelijk om alle Bijdragen vooraf te controleren. Omroep Brabant is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via de Diensten aangeboden Bijdragen van gebruikers. Wij behouden ons het recht om Bijdragen op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Je bent niet toegestaan om virussen, spam, malware, zoek- en/of indexeringsmiddelen (zoals robots/spiders) of schadelijke programmatuur via onze Diensten te verspreiden, gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen. Andere soortgelijke acties die enige functionaliteit van onze Diensten zouden kunnen aantasten en/of inbreuk zouden kunnen maken op de beveiliging van onze Diensten zijn eveneens niet toegestaan.

4. Intellectuele eigendomsrechten


Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage verstrek je Omroep Brabant met betrekking tot deze Bijdrage een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media. Eveneens verleen je door deelname aan onze Diensten Omroep Brabant het onbeperkte recht de Bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op een vergoeding te maken. Je doet hierbij tegenover Omroep Brabant voor zover wettelijk mogelijk afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten. Door het in licentie geven van jouw Bijdrage is Omroep Brabant bevoegd deze Bijdrage wereldwijd en onbeperkt te gebruiken via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio- en televisieprogramma’s, sociale media en websites.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de content berusten bij Omroep Brabant of haar licentiegevers. Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in deze Algemene Voorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de content niet toegestaan.

Mocht je op de hoogte zijn van (vermeend) inbreuk makend materiaal of (vermeende) inbreuk makende inhoud/links op enige Diensten dan verzoeken we je om contact op te nemen met Omroep Brabant.

5. Disclaimer


De Diensten van Omroep Brabant worden met de grootste zorg samengesteld. Omroep Brabant kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken. Omroep Brabant sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, materieel of immaterieel of van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik of (on)bereikbaarheid van onze Diensten, waaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden of via de door hen aangeboden producten of diensten. Daarnaast behoudt Omroep Brabant zich het recht om Diensten (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade. Omroep Brabant is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere Dienst indien een Dienst (onaangekondigd) tijdelijk of permanent gestaakt is.

Omroep Brabant is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Bijdrage van gebruikers op onze Diensten, zoals, maar niet beperkt tot, chats, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Bijdragen van gebruikers geven niet de mening of het beleid van Omroep Brabant weer.

Het aanbieden van hyperlinks naar internetsites op onze Diensten betekent niet dat Omroep Brabant de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. Omroep Brabant aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar onze website. Wel raden we je aan om de (gebruiks)voorwaarden en de privacyverklaring van die sites te lezen.

Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, ben jij aansprakelijk voor en vrijwaar je Omroep Brabant van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van onze Diensten, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke verplichtingen en het gebruik van onze Diensten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

6. Actie- en spelvoorwaarden


Deelname is alleen mogelijk indien de aanmelder, opgegeven persoon, of persoon in kwestie (hierna te noemen: “Deelnemer”) minimaal 18 jaar oud is. Omroep Brabant mag een Deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken om de leeftijd van de Deelnemer te verifiëren.

Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Omroep Brabant, het reclamebureau, samenwerkingspartners, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.

De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. Omroep Brabant kan in geval van een prijsvraag een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de Deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke voorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Algemene Voorwaarden.

Omroep Brabant is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Algemene en/of specifieke Voorwaarden van prijsvragen of acties handelen danwel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Omroep Brabant kan te allen tijde een Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

Winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

Een prijs die je via Omroep Brabant wint is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In voorkomende gevallen behoudt Omroep Brabant het recht een andere winnaar te selecteren.

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Omroep Brabant. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer, tenzij anders is vermeld in de specifieke voorwaarden.

In het geval van meerdere Deelnemers per een huisadres, en op dat adres één of meer prijzen gewonnen worden, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste (geld)waarde.

Omroep Brabant behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de Deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke zal een prijs niet aan een Deelnemer worden toegekend.

Winnaars van een prijs ter waarde van €200 worden voor een periode van drie maanden uitgesloten van deelname.

Voorwaarden voor het bijwonen van opnames en/of evenementen van Omroep Brabant

Je bent verplicht de aanwijzingen van medewerkers van Omroep Brabant tijdens de opname en/of het evenement direct en strikt op te volgen.

Het is verboden om tijdens opnames of evenementen promotionele acties (reclame- uitingen) te organiseren of daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt volledig op jou vergoed.

Een verkregen toegangsbewijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Omroep Brabant kan bezoekers de toegang tot de opnames of evenementen weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het toegangsbewijs niet rechtstreeks is verkregen via Omroep Brabant of haar partners. Per opname of evenement kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld.

Tijdens opnames en evenementen worden er door Omroep Brabant audiovisuele opnamen gemaakt. Door het bezoek aan deze opnames/live uitzending stemt de bezoeker in met deze beeld- en geluidsopnamen en draagt - zonder hiervoor een nadere vergoeding te mogen verwachten - alle rechten op de opnamen en het programma, inclusief de auteurs- en naburige rechten, in hun meest ruime wettelijke omvang over aan Omroep Brabant om zo Omroep Brabant in de gelegenheid te stellen de opnamen en het programma nu en in de toekomst onbeperkt te (laten) gebruiken. De overdracht is wereldwijd, onbeperkt in tijd en geldt voor iedere bestaande en toekomstige gebruiksvorm. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Omroep Brabant het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, online of anderszins te (doen) exploiteren.

Verwerking persoonsgegevens

De Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan een prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de AVG-richtlijnen en Privacyverklaring zal worden behandeld.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan een prijsvraag en de uitreiking van een prijs. In dat kader is Omroep Brabant gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Deelnemer geeft bij deelname toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Omroep Brabant en haar partners.

Overige bepalingen

Omroep Brabant is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden tot deelname, alsmede de specifieke voorwaarden, gedurende de looptijd van de prijsvraag of spelactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Omroep Brabant daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Omroep Brabant op passende wijze (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden tot deelname en/of specifieke voorwaarden aan prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of specifieke Voorwaarden prijsvragen aan.

Voor zover de voorwaarden tot deelname prijsvragen afwijken van hetgeen in de specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de specifieke voorwaarden prijsvragen.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

8. Wijzigingen


Omroep Brabant kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw gebruik van diensten van Omroep Brabant zijn steeds de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren.

Laatst gewijzigd: 14 juni 2021

9. Vragen / klachten


Klachten met betrekking tot een Bijdrage van een gebruiker van onze Diensten dienen via persoonlijke correspondentie aan afdeling Marketing te worden doorgegeven en niet op de Dienst zelf te worden geplaatst. Voor andere klachten of vragen kun je terecht bij [email protected]