Voorwaarden deelname aan prijsvragen en (spel)acties

Deze voorwaarden voor deelname zijn van toepassing op alle prijsvragen, acties en promotionele kansspelen hebben betrekking op alle diensten die door of namens Omroep Brabant worden geleverd via de websites www.omroepbrabant.nl, www.ikbeneenbrabander.nl, www.omroepbrabantreclame.nl, de bijbehorende mobiele app(licaties) en de RTV-producties.

Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden voor deelname of vergelijkbare spelacties. Daarnaast worden per prijsvraag Specifieke voorwaarden prijsvragen van toepassing verklaard.

1. Deelname

1.1 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Omroep Brabant mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.

1.2 Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Omroep Brabant, het reclamebureau, samenwerkingspartners, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.

1.3 De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. Omroep Brabant kan in geval van een prijsvraag een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

1.4 Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke voorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.

1.5 Omroep Brabant is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de algemene en/of specifieke voorwaarden van prijsvragen of acties handelen danwel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.

1.6 Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

2. Prijzen

2.1 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Omroep Brabant kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.

2.2 Winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

2.3 Een prijs die u via Omroep Brabant wint is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In voorkomende gevallen heeft Omroep Brabant het recht een andere winnaar te selecteren.

2.4 Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Omroep Brabant. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, tenzij anders is vermeld in de specifieke voorwaarden.

2.5 In het geval van meerdere deelnemers per een huisadres, en op dat adres één of meer prijzen gewonnen worden, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste (geld)waarde.

2.6 Omroep Brabant behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.

2.7 Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.

2.8 Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

2.9 Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.

2.10 Winnaars van een prijs ter waarde van €200 worden voor een periode van drie maanden uitgesloten van deelname.

3. Voorwaarden voor het bijwonen van opnames en/of evenementen van Omroep Brabant

3.1 U bent verplicht de aanwijzingen van medewerkers van Omroep Brabant tijdens de opname en/of het evenement direct en strikt op te volgen.

3.2 Het is ook verboden om tijdens opnamen of evenementen promotionele acties (reclame-uitingen) te organiseren of daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt volledig op u vergoed.

3.3 Een verkregen toegangsbewijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.4 Omroep Brabant kan bezoekers de toegang tot de opnames of evenementen weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het toegangsbewijs niet rechtstreeks is verkregen via Omroep Brabant of haar partners.

3.5 Per opname of evenement kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld.

3.6 Tijdens opnames en evenementen worden er door Omroep Brabant audiovisuele opnamen gemaakt. Door het bezoek aan deze opnames/live uitzending stemt de bezoeker in met deze beeld- en geluidsopnamen en draagt - zonder hiervoor een nadere vergoeding te verlangen - alle rechten op de opnamen en het programma, inclusief de auteurs- en naburige rechten, in hun meest ruime wettelijke omvang over aan Omroep Brabant om zo Omroep Brabant in de gelegenheid te stellen de Opnamen en het Programma nu en in de toekomst onbeperkt te (laten) gebruiken. De overdracht is wereldwijd, onbeperkt in tijd en geldt voor iedere bestaande en toekomstige gebruiksvorm. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Omroep Brabant het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd's, online of anderszins te (doen) exploiteren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Omroep Brabant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die erin resulteren dat gegevens verloren zijn gegaan.

4.2 Omroep Brabant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

5. Verwerking Persoonsgegevens

5.1 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Avg richtlijnen en privacyverklaring zal worden behandeld;

5.2 De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Omroep Brabant gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).

5.3 Deelnemer geeft bij deelname toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Omroep Brabant en haar partners.

6. Overige bepalingen

6.1 Omroep Brabant is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden tot deelname, alsmede de specifieke voorwaarden, gedurende de looptijd van de prijsvraag of spelactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Omroep Brabant daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Omroep Brabant op passende wijze (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

6.2 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden tot deelname en/of specifieke voorwaarden aan prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.

6.3 Voor zover de voorwaarden tot deelname prijsvragen afwijken van hetgeen in de specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de specifieke voorwaarden prijsvragen.

Laatste update: november 2020